Bibliografi

Awang Azman Awang Pawi. 2009. Antara Cerita, Kuasa dengan Ilmu. Dlm. Dewan Sastera. Oktober. Hlm. 43-48. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Affandi Hassan. 2008. Gagasan Persuratan Baru : Pengenalan dan Penerapan. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Othman Puteh. 2008. Perkembangan Cerpen Melayu Moden 1940-1969. Dlm. Siti Aisah Murad. (peny.). Penelitian Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden 1940-1969. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramli Isin. 2008. Perkembangan Novel Melayu 1940-1969 : Satu Analisis. Dlm. Siti Aisah Murad. (peny.). Penelitian Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden 1940-1969. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2009. Dinamika Pemikiran Sastera Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2008. Salam Maria dari Perspektif Persuratan Baru. Dlm. Mohd. Affandi Hassan. Gagasan Persuratan Baru : Pengenalan dan Penerapan. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2007. Kritikan Sastera Melayu: Antara Cerita dengan Ilmu. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2003. Readings in Modern Malay Literature. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 1997. R.J. Wilkinson dan Pensejarahan Kesusasteraan Melayu Moden. Dlm. Shafie Abu Bakar & Mohamed Anwar Omar Din. (peny.). Peradaban Melayu. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.